Algemene Voorwaarden

ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

VERTALINGEN

1. Onze facturen zijn contant/per bankoverschrijving betaalbaar, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

2. PARTICULIERE KLANTEN: De facturen voor particulieren klanten dienen vóór de levering van de vertaling voor 100% betaald zijn.

3. Bij niet-betaling op de vervaldag volgt een 1ste herinnering nog zonder interesten met de melding om het beschuldigd bedrag binnen 5 werkdagen te betalen. Bij een 2de herinnering worden er administratieve kosten aangerekend. Een factuur die 15 dagen na vervaldatum onbetaald blijft wordt doorgegeven aan het incassobureau.

4.Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

TOLKENPRESTATIE

1. Onze facturen zijn contant/per bankoverschrijving betaalbaar, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

2. PARTICULIERE KLANTEN: De facturen voor particulieren klanten dienen bij de reservering van een tolkenprestatie voor 50% betaald zijn als voorschot. Bij annulatie met minder dan 24u wordt er geen terugbetaling uitgevoerd. Annulaties met meer dan 24u van de gepland prestatie worden telkens volledig terugbetaald. Bij aanpassing van de datum en uur van de prestatie worden er geen kosten bijgerekend en zijn onderworpen aan de beschikbaarheid van de tolk.

3. VOOR ONDERNEMINGEN: Voor ondernemingen wordt wel betaling op facturen toegestaan met een maximum termijn van 30 dagen na de prestatie/aflevering van de vertaling. Bij niet-betaling op de vervaldag volgt een 1ste herinnering nog zonder interesten met de melding om het beschuldigd bedrag binnen 5 werkdagen te betalen. Bij een 2de herinnering worden er administratieve kosten aangerekend. Een factuur die 15 dagen na vervaldatum onbetaald blijft wordt doorgegeven aan het incassobureau.

4.Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

.